REGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW I KARNETÓW

na mecze rozgrywane przez Ślepsk Malow Suwałki w sezonie 2023/2024

 

I Definicje

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin sprzedaży Biletów i Karnetów na mecze w sezonie 2023/2024;

Organizator sprzedaży – oznacza Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000800877, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIX Wydział Gospodarczy, NIP 8442366914;

System Sprzedaży - oznacza elektroniczny system sprzedaży biletów i karnetów, prowadzony na potrzeby imprez masowych organizowanych przez Organizatora Sprzedaży pod adresem internetowym www.bilety.slepsksuwalki.pl

Operator systemu – oznacza STELLIS Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi przy ul. Wólczańskiej 125 lok. 4, 90-521 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000441614, NIP: 726-26-50-949, REGON: 101511136,

Klub - oznacza Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
z siedzibą w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000800877, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XIX Wydział Gospodarczy, NIP 8442366914;

Siedziba Organizatora – oznacza lokal na przy ul. Zarzecze 26 w Suwałkach

Oficjalna strona Organizatora oznacza witrynę internetową zarządzaną przez Organizatora pod adresem www.slepsksuwalki.pl

Hala – oznacza Halę Sportowo-Widowiskową „Suwałki Arena” w Suwałkach przy ul. Zarzecze 26, w której Ślepsk Malow Suwałki będzie rozgrywał spotkania meczowe w charakterze gospodarza;

Mecz – oznacza rozgrywkę sportową, w której występuje drużyna siatkarska Klubu w oficjalnych rozgrywkach PlusLigi w sezonie 2023/2024, rozgrywaną w Hali;

Bilet – oznacza bilet na pojedynczy mecz drużyny Klubu rozgrywany w Hali w sezonie 2023/2024;

Karnet – oznacza bilet na wszystkie mecze rozgrywek PlusLiga oraz mecze Pucharu Polski rozgrywane w sezonie 2023/2024 przez drużynę Klubu w Hali;

Kupujący – oznacza osobę fizyczną, prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej zamierzającą nabyć lub dokonującą nabycia Biletu/Karnetu, przy czym zakupu Karnetu może dokonać osoba pełnoletnia;

Nabywca Biletu/Karnetu – oznacza osobę, która nabyła Bilet/Karnet na mecze drużyny Klubu rozgrywane w Hali w sezonie 2023/2024;

Użytkownik – osoba korzystająca z systemu

Kibic - każda osoba, która uczestniczy w Meczu w roli obserwatora rozgrywki

Sezon 2022/2023– oznacza 15 Meczów rundy zasadniczej, Mecze fazy play-off oraz mecze Pucharu Polski rozgrywane przez drużynę Klubu w Hali;

PLS – oznacza Polską Ligę Siatkówki Spółka Akcyjna, która jest organizatorem rozgrywek PlusLigi


 

II Postanowienia ogólne

 1. Sprzedaż Biletów/Karnetów prowadzi Organizator za pośrednictwem Systemu Sprzedaży.

 2. Przez dokonanie zakupu Biletu/Karnetu, Nabywca Biletu/Karnetu wyraża akceptację niniejszego Regulaminu oraz następujących regulaminów:

 1. „Regulamin Hali Sportowo-Widowiskowej „Suwałki Arena” Ośrodka Sportu i Rekreacji, w której rozgrywane będą mecze; udostępniony w holu głównym przy wejściu oraz na stronie internetowej Ośrodka Sportu i Rekreacji www.osir.suwalki.pl

 2. „Regulamin imprezy masowej” - oznacza regulamin obowiązujący podczas Meczu (imprezy masowej) organizowanego przez Organizatora, udostępniony w holu głównym przy wejściu oraz na Oficjalnej stronie Organizatora www.slepsksuwalki.pl

 3. „Regulamin sanitarno-epidemiologiczny” – oznacza zbiór zasad sanitarno-epidemiologicznych obowiązujących każdego Kibica podczas Meczu, obowiązuje w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych ze stanem epidemii/pandemii

 1. Nabywca Karnetu na sezon 2023/2024 ma prawo do zachowania miejsca i rezerwacji karnetu na kolejny sezon. Szczegóły dotyczące rezerwacji będą dostępne na stronie Organizatora www.slepsksuwalki.pl oraz w mediach społecznościowych przed startem kolejnego sezonu.

 2. Sprzedaż Biletów/Karnetów na Mecze rozgrywane w Hali prowadzona jest w terminach określonych
  w odrębnych informacjach prezentowanych na Oficjalnej Stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

 3. Organizator zastrzega, że terminy meczów mogą ulegać zmianom na żądanie PLS lub Telewizji POLSAT, za co Organizator nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora brak możliwości korzystania
  z Systemu Sprzedaży, wszelkie zapytania i ewentualne roszczenia należy kierować do Operatora Systemu Sprzedaży.

 5. Sprzedaż Biletów/Karnetów kończy się w momencie wyczerpania puli przeznaczonej do sprzedaży.

 6. Ceny Biletów/Karnetów na mecze Ślepsk Malow Suwałki rozgrywane w Hali w sezonie 2023/2024 dostępne są na Oficjalnej Stronie Organizatora oraz w Systemie sprzedaży.

 7. Bilet/Karnet można zakupić w następujący sposób:

 1. poprzez transakcję online za pośrednictwem strony www.bilety.slepsksuwalki.pl lub www.slepsksuwalki.pl

 2. w dniu meczowym w kasie 1h przed rozpoczęciem meczu – kasa usytuowana jest w holu głównym Hali

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość określania sposobu sprzedaży na poszczególne Mecze, szczegóły podawane są na Oficjalnej Stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych

 2. Zakup Biletu lub Karnetu oraz korzystanie z serwisu www.bilety.slepsksuwalki.pl oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

 3. Wszystkie dane związane z zakupionym Biletem/Karnetem (sektor, rząd, miejsce, cena) zapisane zostaną w Systemie Sprzedaży.

 4. Umowa sprzedaży pomiędzy Kupującym a Organizatorem Sprzedaży zostaje zawarta w momencie uiszczenia zapłaty przez Kupującego i otrzymania potwierdzenia zakupu Biletu lub Karnetu. Za chwilę zapłaty przyjmuje się:

 1. w przypadku zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży– wpływ wymaganej kwoty pieniężnej na rachunek bankowy Organizatora Sprzedaży, udokumentowane wysłanym na wskazany przez Kupującego adres e-mail potwierdzeniem;

 2. w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu w kasie – uiszczenie wymaganej kwoty pieniężnej w gotówce lub innej akceptowanej formie zapłaty, udokumentowane wydanym potwierdzeniem dokonania transakcji.

 1. Dowodem zawarcia umowy sprzedaży przez Kupującego jest:

 1. w przypadku zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu Sprzedaży – wiadomość przesłana na adres poczty elektronicznej Kupującego z potwierdzeniem zakupu Biletu, zawierająca dane dotyczące Meczu;

 2. w przypadku zakupu Biletu lub Karnetu w kasie – wydany Kupującemu Bilet lub Karnet
  w formie papierowej lub innej formie przypisanej danemu Biletowi lub Karnetowi.

 1. Bilet lub Karnet występuje w postaci z kodem umożliwiającym przejście przez bramki/czytniki w Hali, może być drukowany w formie papierowej/karty plastikowej lub zapisany i przedstawiony na urządzeniu mobilnym. 

 2. Nabywca Karnetu nie jest uprawniony do odsprzedaży Biletu/Karnetu innym osobom i/lub podmiotom bez zgody Organizatora sprzedaży.

 3. Zmiana przypisanego do Biletu lub Karnetu miejsca jest możliwa tylko w przypadku dostępnych wolnych miejsc.

 4. Po wejściu Nabywcy Biletu/Karnetu do Hali na Mecz objęty Biletem/Karnetem i odnotowaniu tego przez system dostępu lub czytniki, Bilet uważa się za wykorzystany na tym Meczu. Jeden Bilet/Karnet uprawnia do jednokrotnego wejścia na ten sam Mecz.

 5. Wstęp dla dzieci do lat 3 jest bezpłatny, o ile zajmują one miejsce na kolanach opiekuna.

 6. Osoby, które nie ukończyły 16 lat, mogą uczestniczyć w Meczach organizowanych przez Klub wyłącznie pod opieką rodzica lub opiekuna pełnoletniego. Bilet/karnet dla osoby, która nie ukończyła 16 lat może zakupić wyłącznie osoba pełnoletnia.

 7. W przypadku zagubienia Karnetu jego posiadaczowi przysługuje prawo do uzyskania duplikatu Karnetu, po złożeniu odpowiedniego wniosku do Organizatora i uiszczeniu opłaty w kwocie 30 (słownie: trzydziestu) złotych.

 8. W przypadku zagubienia Biletu jego posiadaczowi nie przysługuje prawo do uzyskania duplikatu.

 9. Osoba wykorzystująca Bilet lub Karnet obowiązana jest zachować w trakcie wchodzenia i przebywania na terenie Hali w okresie trwania meczu dokumenty uprawniające go do przebywania na terenie Hali przez cały czas trwania meczu oraz zobowiązana jest okazać je na każde żądanie służb porządkowych lub informacyjnych Organizatora Sprzedaży.

 10. Organizator sprzedaży zastrzega sobie prawo do anulowania Karnetu w przypadku nieobecności jego Nabywcy na trzech kolejnych meczach

 11. Organizator Sprzedaży nie ponosi odpowiedzialności za niezawiniony przez Organizatora Sprzedaży brak możliwości korzystania z Systemu przez Użytkowników

 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie meczów w wyniku działania Siły Wyższej.

 1. za Siłę Wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą Organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwe lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności, w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną, ciepło, światło, działania wojenne, akty działań terrorystycznych, alarmy przeciwbombowe, żałoby narodowe, epidemie, pandemie, działania władz państwowych lub samorządowych w zakresie formułowania polityki, praw i przepisów mających wpływ na wykonanie zobowiązań i inne nie wymienione.

 2. w przypadku nie odbycia się czterech Meczów w sezonie z powodu Siły Wyższej, posiadaczowi Biletu/Karnetu nie przysługuje zwrot kosztów, żadna rekompensata ani odszkodowanie.

 1. Organizator nie przyjmuje zwrotów biletów, w uzasadnionych przypadkach, po uprzednim kontakcie drogą elektroniczną na adres biuro@slepsksuwalki.pl , Organizator dopuszcza przyznanie kuponu rabatowego na kolejny mecz.

Reklamacje dotyczące zakupionego Biletu/Karnetu:

 1. należy złożyć pisemnie na adres Klubu: Miejski Klub Sportowy Ślepsk Malow Suwałki Spółka z o.o.,
  ul. Zarzecze 26, 16-400 Suwałki,

 2. Nabywca Biletu/Karnetu proszony jest o załączenie do reklamacji dowodu zakup Biletu/Karnetu (faktura, paragon) wraz z opisem przyczyny reklamacji i składanym żądaniem,

 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni kalendarzowych licząc od dnia złożenia reklamacji wraz z opisem przyczyny reklamacji i żądaniem Nabywcy Biletu/Karnetu,

 4. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Klub przesyła Nabywcy Biletu opinię o niezasadności reklamacji.

III Zasady sprzedaży Biletów/Karnetów

 1. Realizacja płatności za pośrednictwem Systemu sprzedaży przebiega zgodnie z regulaminem PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, kapitał zakładowy 4.944.000 zł (opłacony w całości), NIP: 7792308495.

 2. Zapłata jest regulowana przez Użytkownika z własnego konta bankowego lub za pomocą karty kredytowej.

 3. System obsługuje następujące sposoby płatności:

  1. karta płatnicza (np. Visa, Visa Electron, MasterCard, Maestro, MasterCard Eletronic),

  2. karta kredytowa,

  3. szybki przelew bankowy online.

 1. Karnety na Mecze drużyny Klubu dostępne są wyłącznie w drodze sprzedaży stacjonarnej, o miejscu i terminach sprzedaży Organizator sprzedaży poinformuje w odrębnych komunikatach dostępnych na Oficjalnej stronie Organizatora oraz w mediach społecznościowych.

 2. W celu zakupu Biletu Kupujący składa zamówienie lub rejestruje swoje indywidualne konto w Systemie sprzedaży lub loguje się do Systemu sprzedaży w przypadku wcześniejszego zarejestrowania konta oraz składa za pośrednictwem Systemu sprzedaży stosowne zamówienie.

 3. Jeden Użytkownik może dokonać rejestracji jednego konta uprawniającego do zakupu Biletów.

 4. Każda umowa sprzedaży Biletu rejestrowana jest w systemie informatycznym Organizatora Sprzedaży.

 5. Kwota należności wynikająca z zamówienia winna zostać zrealizowana niezwłocznie po dokonaniu zamówienia. Bilety pozostają własnością Klubu do momentu odnotowania płatności na rachunku Organizatora Sprzedaży.

 6. Czas oczekiwania na zaksięgowanie wpłaty wynosi 15 minut. Po tym czasie zamówienie jest anulowane, a zamówione miejsce zwolnione.

 7. W sytuacjach spornych, w celu udokumentowania faktu dokonania płatności, podstawę reklamacji stanowi potwierdzenie dokonania transakcji przedłożone przez Kupującego.

 8. Kupujący zobowiązany jest sprawdzić poprawność danych umieszczonych na Bilecie lub Karnecie niezwłocznie po jego otrzymaniu, co do zgodności w zakresie: wskazanych danych osobowych, wybranego sektora i miejsca.

 9. Harmonogram sprzedaży Karnetów i Biletów oraz obowiązujący cennik Biletów, Karnetów dostępne są na stronie internetowej Organizatora Sprzedaży.

 10. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie i dostępność Systemu sprzedaży jest Operator Systemu.

 11. Uwagi, pytania i wątpliwości dotyczące działania Systemu sprzedaży prosimy kierować na adres e-mail: biuro@slepsksuwalki.pl lub pod numer telefonu 798 913 267 lub 502 939 798

IV Rejestracja w Systemie

Rejestracja w Systemie odbywa się podczas wykonywania pierwszej transakcji zakupu Biletu za pośrednictwem Systemu, podczas którego Użytkownik akceptuje Regulamin i wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

V Procedura sprzedaży Biletów

 1. Zakup Biletu może zostać dokonany za pośrednictwem Systemu.

 2. Zakup Biletu za pośrednictwem Systemu dokonywany jest według następujących zasad:

 1. rejestracja w systemie sprzedaży Biletów/Karnetów w Klubie poprzez zapisanie w nim imienia, nazwiska, adresu e-mail;

 2. wybór Meczu

 3. wybór sektora, rzędu oraz miejsca;

 4. potwierdzenie podsumowania zamówienia;

 5. potwierdzenie zamówienia i wybór metody płatności:

- w przypadku wyboru karty płatniczej Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową, na której zostanie poproszony o podanie danych wymaganych w celu umożliwienia obciążenia przez Organizatora Sprzedaży karty płatniczej Użytkownika, w tym w szczególności: imienia, nazwiska, numeru karty płatniczej, daty ważności karty płatniczej oraz kodu zabezpieczającego;

- w przypadku wyboru szybkich płatności online Użytkownik zostanie przekierowany na stronę internetową Operatora szybkich płatności online, na której dokonywany jest wybór banku umożliwiający przekierowanie do procesu logowania i dokonania płatności;

 1. Po wykonaniu płatności, serwis automatycznie kieruje na stronę główną Systemu sprzedaży z informacją o oczekiwaniu na płatność;

 2. Po odnotowaniu płatności, następuje automatyczne wygenerowanie i wysłanie Biletu w formie elektronicznej na wcześniej wskazany adres e-mail.

 1. Za zakupione Bilety można otrzymać fakturę VAT

 1. w przypadku zakupu Biletu w kasie, należy w ciągu 7 dni od zakupu zgłosić, osobiście lub za pomocą e-maila na adres biuro@slepsksuwalki.pl , dane na jakie ma być wystawiona faktura oraz informację o ilości i rodzaju zakupionych Biletów. Faktura będzie do odbioru w biurze Klubu. Wydanie faktury może się odbyć wyłącznie na podstawie paragonu fiskalnego.

 2. w przypadku zakupu Biletu przez System Sprzedaży, należy zgłosić dane do faktury oraz podać numer zamówienia wysyłając wiadomość na adres biuro@slepsksuwalki.pl .

VI Obowiązki Użytkownika Systemu sprzedaży

 1. Użytkownik zobowiązany jest:

 1. korzystać z Systemu sprzedaży zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu oraz dobrymi obyczajami;

 2. podawać prawdziwe dane osobowe oraz dane dotyczące płatności;

 3. nie wykorzystywać Systemu sprzedaży w celu dokonania nieprawdziwych lub fałszywych rezerwacji albo w innym celu sprzecznym z ideą powstania Systemu sprzedaży.

 1. Użytkownik oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona przestępstwa, bądź wykroczenia z wykorzystaniem Systemu będą przekazywane właściwym organom ścigania, a Organizatorowi Sprzedaży przysługuje prawo do dochodzenia naprawienia powstałej szkody na drodze cywilnej.

VII Przetwarzanie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO i Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

 2. Administratorem danych osobowych Kupujących i Użytkowników jest Organizator sprzedaży.

 3. Klub łączy porozumienie o współadministrowaniu danymi osobowymi Kupujących i Użytkowników zawarte na podstawie Art. 26 RODO. Klub odpowiada za zgodność z prawem dokonywanego przetwarzania danych.

 4. Administrator przetwarza dane osobowe w celach wynikających z treści Regulaminu (Art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jak również w celu ustalenia, dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami (Art. 6 ust. 1 lit. f RODO), które mogą się pojawić w związku z organizacją imprez sportowych, w tym także ze sprzedażą i dystrybucją biletów oraz karnetów. Administrator wykorzystuje dane osobowe do wysyłania informacji i powiadomień o organizowanych imprezach osobom, które wyraziły zgodę na otrzymywanie takich informacji (Art. 6 ust. 1 lit.a). Ponadto Administrator przetwarza dane osobowe osób, które wystąpiły z reklamacją.

 5. Dane osobowe są przetwarzane:

 1. Do terminu zrealizowania zamówienia na bilety i ich wydania – jeżeli Kupujący nie wystąpił z żądaniem wydania Faktury VAT lub rachunku imiennego.

 2. Do upłynięcia terminu przedawnienia się roszczeń ze strony Skarbu Państwa, jeżeli Kupujący zażądał wystawienia dowodu sprzedaży – Faktury VAT lub rachunku imiennego.

 3. Do terminu usunięcia konta Użytkownika na jego żądanie – dotyczy danych osobowych Użytkowników, którzy założyli konto – profil w Systemie.

 4. Do upłynięcia terminu przedawnienia się roszczeń, z tytułu organizacji imprez sportowych, w tym także roszczeń związanych z procesem sprzedaży biletów.

 5. Do wycofania zgody na otrzymywanie informacji o wydarzeniach i imprezach sportowych organizowanych przez Administratora.

 6. Kupujący i Użytkownik mają prawo w dowolnym momencie wystąpić z żądaniem wykonania swoich praw:

- dostępu do danych w określonym przez przepisy RODO zakresie (art. 15 RODO),

- sprostowania danych (art. 16 RODO),

- żądania usunięcia danych w przypadku spełnienia jednej z przesłanek wskazywanych przez przepisy RODO (art. 17 RODO),

- ograniczenia przetwarzania danych w określonych przez przepisy RODO przypadkach (art. 18 RODO),

- przeniesienia danych (art. 20 RODO),

- wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (art. 77 RODO).

- Odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, które odbywa się na jej podstawie w dowolnym momencie.

 1. Kupującym i Użytkownikom, których dane osobowe są przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratorów, przysługuje także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją (art. 21 RODO).

 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwi wykonanie Umowy.

 3. Administrator ujawnia dane osobowe Operatorowi Systemu i podmiotowi odpowiadającemu za organizację procesu dokonywania płatności online.

 4. Organizator Sprzedaży może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):

 1. oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

 2. informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną;

 3. informacje o skorzystaniu przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną

 1. Po zakończeniu korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną Organizator Sprzedaży, na zasadach określonych w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną, może przetwarzać tylko te spośród danych określonych w art. 18 tej ustawy, które są: niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, na co Użytkownik wyraża zgodę, niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, o którym mowa w art. 21 ust.1, dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.

 2. Organizator Sprzedaży, który przetwarza dane osobowe Użytkownika, jest obowiązany zapewnić Użytkownikowi dostęp do aktualnej informacji o: możliwości korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu, o ile są spełnione warunki określone w art. 22 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, udostępnianych przez usługodawcę środkach technicznych zapobiegających pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, podmiocie, któremu powierza przetwarzanie danych, ich zakresie i zamierzonym terminie przekazania, jeżeli usługodawca zawarł z tym podmiotem umowę o powierzenie do przetwarzania danych, o których mowa w art. 18 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 3. Informacje, o których mowa powyżej są dla Użytkownika stale i łatwo dostępne za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się posługuje.

 4. W przypadku uzyskania przez Organizatora Sprzedaży wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Organizator Sprzedaży może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

 5. Organizator Sprzedaży może powiadomić Użytkownika o jego nieuprawnionych działaniach z żądaniem ich niezwłocznego zaprzestania, a także o skorzystaniu z ww. uprawnienia.

VIII Postanowienia końcowe

 1. Z treścią Regulaminu oraz ewentualnymi zmianami Regulaminu można się zapoznać w siedzibie Organizatora (ul. Zarzecze 26, Suwałki) oraz na stronie internetowej www.slepsksuwalki.pl

 2. Zmiany niniejszego Regulaminu Organizator będzie ogłaszać na stronie internetowej www.slepsksuwalki.pl. W innym przypadku zostaną uznane za nieważne. Zmiany Regulaminu następują z poszanowaniem praw nabytych przez Nabywców Biletów/Karnetów.

 3. Postanowienia niniejszego Regulaminu są interpretowane zgodnie z polskim prawem.

 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących wyniknąć na tle stosowania niniejszego regulaminu jest Sąd powszechny zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.